Τράπεζες: Πώς θα γίνει η διανομή των 12,7 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Κώστας Παπαγρηγόρης

Έτοιμες δηλώνουν οι τράπεζες για την αξιοποίηση των Κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τις επόμενες εβδομάδες η υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης. Βήμα – βήμα η διαδικασία και οι επιλέξιμες επενδύσεις.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη με γνώση της διαδικασίας, τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την πελατεία τους, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση για την διαδικασία και φυσικά η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων. Μετά από συστηματική προετοιμασία τους τελευταίους μήνες «είμαστε έτοιμοι τόσο στο επίπεδο υποδομών και οργάνωσης, όσο και στο επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού να διαχειριστούμε με την μεγαλύτερη δυνατόν ταχύτητα, διαφάνεια και ποιότητα στην εξυπηρέτηση τα αιτήματα δανειοδότησης» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Οι διοικήσεις των τραπεζών με κάθε ευκαιρία επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν αφορούν μόνον τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρομεσαίες, οι οποίες θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές από την αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων και θα ενδυναμωθούν. Παράλληλα διευκρινίζουν ότι ο ρόλος των ίδιων δεν θα περιοριστεί μόνον σε δανειοδοτήσεις, αλλά έμφαση θα δοθεί και στον συμβουλευτικό τομέα, όπου οι τράπεζες αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο.

Από τις τράπεζες τονίζεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα έχουν ως ουσιαστικό αντισυμβαλλόμενο μόνο την τράπεζά τους καθώς το Κράτος δεν θα συμμετάσχει στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα δανειοδοτηθούν και τον ρόλο αυτό θα αναλάβει η τράπεζα.

Μετά τη υπογραφή των επιχειρησιακών συμβάσεων των τραπεζών με το Υπουργείο Οικονομικών λίγες ώρες πριν την εκπνοή του 2021, οι τράπεζες θα απευθύνουν, τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, πρόσκληση ενδιαφέροντος στους επενδυτές και θα αρχίσουν να δέχονται τις αιτήσεις για χρηματοδότηση.

Δυνάμει των συμφωνιών Τραπεζών – ΥΠΟΙΚ, θα εκταμιευθούν άμεσα 970 εκατ. ευρώ προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Έχει προηγηθεί η υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για τα οποία αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ποσό ύψους 1,570 δισ. ευρώ θα είναι άμεσα διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι για να επιλέξιμες, οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

1) πράσινη μετάβαση,

2) ψηφιακός μετασχηματισμός,

3) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη,

4) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων και

5) εξωστρέφεια.

Από τα 30,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0», τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια και τα υπόλοιπα 17,8 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κινητοποιηθεί, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να υπερβεί τα 60 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία

Σε ότι αφορά στην διαδικασία από τις τράπεζες εξηγούν βήμα – βήμα τι πρέπει να πράξουν οι επιχειρήσεις: Αρχικά η επιχείρηση (επενδυτής) πριν απευθυνθεί στην τράπεζα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου, θα πρέπει να ετοιμάσει μόνη ή σε συνεργασία με τον σύμβουλό της, το επενδυτικό της πλάνο. Η τράπεζα θα το αξιολογήσει και θα λάβει χρηματοδοτική προέγκριση, ενώ στη συνέχεια θα απευθυνθεί σε έναν από τους ανεξάρτητους εκτιμητές, όπως θα οριστούν από το ΤΑΑ, και αυτοί θα αξιολογήσουν την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα υπολογίσουν το σωρευτικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων για τη συγκεκριμένη επένδυση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Ελεγκτή, η τράπεζα θα λαμβάνει την τελική χρηματοδοτική έγκριση και θα ξεκινά η υλοποίηση της επένδυσης.

Εγκρίσεις εξπρές

Όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη τραπεζών, από τη στιγμή που η τράπεζα θα λάβει το αίτημα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου μέχρι την εκταμίευση του δανείου, θα απαιτηθεί διάστημα από 6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες (αναλόγως της γνώσης της εταιρείας που έχει η τράπεζα, του κλάδου και του επενδυτικού πλάνου, την πολυπλοκότητα του δανείου και τον σχολιασμό των συμβάσεων).

Στη σύμβαση προβλέπεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση χορηγηθέντων δανείων ή πιστώσεων. Eπιτρέπεται η χρήση των δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων προσωρινής χρηματοδότησης (‘bridge loans’) που χορηγήθηκαν από το Πιστωτικό Ίδρυμα προς κάλυψη Επιλέξιμων Δαπανών μιας Επιλέξιμης Επένδυσης.

Όπως ορίζει η σύμβαση, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε εκταμίευση των δανείων ΤΑΑ προς τους Τελικούς Αποδέκτες αν το πιστωτικό ίδρυμα δεν διασφαλίσει (α) την χορήγηση του Δανείου Συγχρηματοδότησης και (β) την άμεση διαθεσιμότητα της Ίδιας Συμμετοχής στο σύνολό της.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη συμμετοχή δανείου ΤΑΑ στον προϋπολογισμό της επένδυσης θα φτάνει έως 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται, η Τράπεζα θα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια – συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη.

Στη σύμβαση ορίζεται τι η διάρκεια των δανείων ΤΑΑ δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) ετών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου ΤΑΑ στον Τελικό Αποδέκτη, ενώ η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του αντίστοιχου Δανείου Συγχρηματοδότησης.

Όσον αφορά στο επιτόκιο των δανείων ΤΑΑ, προβλέπεται ότι καθορίζεται με υπουργική απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021.Για κάθε δάνειο ΤΑΑ εφαρμόζεται το επιτόκιο που ορίζεται στην εν λόγω υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υπογραφής της οικείας Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη και επιβεβαιώνεται από τον Αξιολογητή κατόπιν σχετικού αιτήματος του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι αξιολογητές

Εν τω μεταξύ με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία Καταλόγου – Μητρώου Αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι αξιολογητές θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που θα εντάσσονται στο «Ελλάδα 2.0», προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από τα δανειακά του κεφάλαια.

Όπως ορίζεται στην πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο, έχουν ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες, εφόσον πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις.

ΠΗΓΗ : https://www.news247.gr

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

 

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε ή να αρνηθείτε να συναινέσετε. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Send this to a friend